Biała BiegaBiała BiegaBiała BiegaBiała Biega
       Partner strategiczny
time2go
       Partner wspierający
time2go
Teledysk promujący
hymn "Biała Biega"

Nocny Bieg na 5 i 10 km na lotnisku w Białej Podlaskiej 29.10.2016 r. Zapraszamy

 REGULAMIN I NOCNEGO BIEGU NA LOTNISKU PAMIĘCI BOHATERSKICH LOTNIKÓW PODLASIA
 

Celem zawodów jest popularyzacja biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku, upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań, upamiętnienie Bohaterskich Lotników Podlasia oraz promocja wizerunku miasta Biała Podlaska.

I. ORGANIZATOR I NOCNEGO BIEGU NA LOTNISKU


ORGANIZATOREM NOCNEGO BIEGU NA LOTNISKU SĄ:
KLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGA 21-500 Biała Podlaska ul. Stacyjna 4a Dyrektor Biegu - Darek Trębicki – 519 328 914 V-ce prezes KB Biała Biega Grzegorz Siciński – 501 305 677
TIME2GO 21-500 Rakowiska ul. Kryształowa 7 Sławomir Bańbura – 533 502 002
Biuro Zawodów : Obiekty lotniska Biała Podlaska – wjazd od ul. Łomaskiej
II. MIEJSCE ZAWODÓW, TERMIN, PROGRAM MINUTOWY

1. I NOCNY BIEG NA LOTNISKU
odbędzie się 29.10.2016 r. (sobota)w Białej Podlaskiej na lotnisku –wjazd od ul. Łomaskiej . Biuro Zawodów : Obiekty lotniska -Biała Podlaska
Rozegrane zostaną dwa Biegi : na 5 km i 10 km oraz Zawody Nordic Walking na 5 km.
Start i meta wszystkich biegów na obiektach lotniska Biała Podlaska

2.PROGRAM MINUTOWY
- Bieg na 5 KM - godz. 18:30
- Bieg na 10 KM - godz.18:30
- Marsz Nordic Walking na 5 KM - godz. 18:30

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W I NOCNYM BIEGU NA LOTNISKU


Biegi na 5 i 10 km – od lat 13 (ukończone do dnia zawodów), Nordic Walking - bez limitów wiekowych
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującym się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna .
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
Warunkiem udziału w biegach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w biegach lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu.
Wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych nastąpi po weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu zawodów 29.10.2016 w godź 16.00-18.00
LIMIT UCZESTNIKÓW. Organizator ustala limity uczestników: Bieg na 5 km – 150 osób Bieg na 10 km – 180 osób Zawody Nordic Walking – 100 osób
ZGŁOSZENIA : Zgłoszenia do wszystkich konkurencji odbywać się będą przez zapisy elektroniczne. Link do zapisów dostępny na stronie www.time2go.pl
Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony, od dnia 05 września do dnia 26 października 2016 r. lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów .Zapisy w dniu 29.10.2016 do godź.18.00
Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty w terminie i wysokości określonych w Regulaminie Biegu.

OPŁATA STARTOWA (pakiet z lampką czołówką)
Do 26.10.2016
5 KM – 35 PLN 10 KM - 35 PLN 5 KM Nordic Walking – 35 PLN
Opłata w dniu zawodów wynosi – 45 PLN
Wpłaty opłaty startowej można będzie dokonywać systemem płatności elektronicznej(preferowane) lub przelewem na rachunek: Klub Biegacza Biała Biega, 21-500 Biała Podlaska ul. Stacyjna 4a Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nr : 52 8025 0007 0051 2848 2000 0010 Tytuł wpłaty: opłata startowa; imię i nazwisko; rok urodzenia, konkurencja. Decyduje data złożenia dyspozycji przelewu. Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową. Od opłaty startowej zwolnione są: - osoby niepełnosprawne, - przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku - osoby zaproszone przez Dyrektora Biegu
Dowodem wniesienia opłaty jest pojawienie się informacji przy nazwisku zawodnika na liście startowej, co następuje do 7 dni po dokonaniu opłaty.
Osoba która nie wniosła opłaty startowej a zgłosiła się elektronicznie do dnia 26.10.2016 - musi ponownie dokonać zapisu w dniu zawodów w Biurze Zawodów


IV. TRASA
Bieg na dystansie 5 km i NW na 5 km / dwie pętle po 2,5 km / bieg na dystansie 10 km/ cztery pętle po 2,5 km / - 100 % nawierzchnia asfaltowa.
Biegi odbędą się przy ruchu zamkniętym przy użyciu sztucznych świateł, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu biegu, zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu .


V. LIMITY CZASOWE
1.Bieg Na 5 KM – 50 minut 2.Bieg na 10 km – 120 minut 3.Zawody Nordic Walking – 120 minut
5.Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

V. KLASYFIKACJE
1. Generalna kobiet i mężczyzn w Biegach na 5 i 10 km. 2. W kategoriach wiekowych mężczyzn w Biegach na 5 km, 5 KM NW i 10 km Kategorie: M 40 (mężczyźni 13 -40 lat) M 41 + (mężczyźni 41-99 lat) 3. W kategoriach wiekowych kobiet w Biegach na 5, 5 KM NW i 10 km.: Kategorie: K 40 (kobiety 13-40 lat) K-41+(kobiety 41-99 lat)

VI. PAKIET STARTOWY, ATRAKCJE PO BIEGU.:)
1.Wszyscy startujący otrzymają pakiet startowy zawierający miedzy innymi numer startowy, agrafki, lampkę czołową na głowę . Po biegu przewidujemy integracyjne ognisko z kiełbaskami.

VII. PUCHARY, NAGRODY
Wszyscy uczestnicy którzy ukończyli Biegi na 5 i 10 km, Zawody Nordic Walking - otrzymają pamiątkowe medale.
1. Za zajęcie miejsc: I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegów na 5 KM, 5 KM NW i 10 km – puchary
2. Za zajęcie miejsca: I w Zawodach w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn Biegów na 5 KM, 5 KM NW i 10 km – puchary
! Puchary zdobyte w kategorii open oraz w kategoriach wiekowych nie mogą się dublować.

VIII. PATRONAT
PATRONI MEDIALNI 1. Słowo Podlasia 2. biała24.pl 3. bialapodlaska24.info 4. TVP Lublin 5. Pulsmiasta.tv 6. Radio Biper

IX. PARTNERZY BIEGU
Urząd Miasta Biała Podlaska

X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Depozyt będzie znajdowałsię terenie lotniska. Do depozytu będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostępne w biurze zawodów). Depozyt będzie czynny w dniu 29 października 2016 roku od godz. 16.00 do 21.00 .Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało
się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
2.Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
3.Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 6.Organizator oświadcza że nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4.Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie realizowane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem elektronicznym. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.
5.Dekoracje zawodników Biegów na 5 i 10 km, Nordic Walking przewidywane na 20.00- 21.00

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2.Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.
3.Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach interpretacji regulaminu Biegu.
4.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
5.W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
6.Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
7.Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
8.Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
9.Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
10.Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
11.Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej KB Biała Biega i Time2Go.
12.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników bez nadzoru.
13.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora Biegu oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Biegu.
14.Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 20:30 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
15.W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Dyrektor Biegu.
16.Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów.
17.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu z ważnych przyczyn.
Dyrektor Biegu - Dariusz Trębicki

Klub Biegacza Biała Biega - Nocny Bieg na 5 i 10 km na lotnisku w Białej Podlaskiej 29.10.2016 r. Zapraszamy
Dodano: 14 Wrzesień 2016
<< Powrót
Odwiedzin: 202408